Collegebesluiten gemeente Leiden

Collegebesluiten gemeente Leiden

De volgende besluiten zijn genomen:

Subsidieregeling ‘ lokale energie-initiatieven Leiden’ 21.0051 (2-2)
De subsidieregeling ‘lokale  energie-initiatieven Leiden’ is vastgesteld. Deze subsidieregeling heeft tot doel (de betrokkenheid van Leidse inwoners bij) de energietransitie een stimulans te geven. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager per jaar bedraagt €15.000,-. Hiermee wil het college van burgemeester en wethouders de samenwerking met de stad op een goede manier vorm geven en de energietransitie aanjagen. Subsidie kan worden aangevraagd door bijvoorbeeld een bewoner alleen, een groep woningeigenaren of huurders, een wijkambassadeur, wijkvereniging, stichting of coöperatie.

De subsidieregeling biedt helderheid en transparantie aan de stad over de financiering van initiatieven, zoals de wijkambassadeurs. De vergoeding die de wijkambassadeurs in de huidige situatie van de gemeente ontvangen zal met de inwerkingtreding van de subsidieregeling omgezet worden in een subsidie. Dat wil zeggen dat wijkambassadeurs net als andere initiatieven in de stad een subsidie aan moeten vragen voor de rol van ‘duurzaamheidsmakelaar’ in hun wijk en voor de activiteiten die zij uit willen voeren.

Voor de subsidieregeling is in de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van in totaal €250.000,- per jaar beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op basis van een bij de subsidieregeling vastgesteld beoordelingsprotocol. Een aanvraag om subsidie kan in 2 rondes worden ingediend, namelijk voor 1 april of voor 1 september van het kalenderjaar. Een aanvraag om subsidie kan vanaf begin maart ingediend worden via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Leiden.

De gemeente verwacht bij de subsidieaanvraag vooraf en de verantwoording achteraf dat aanvragers zo duidelijk mogelijk aangeven wat een initiatief moet opleveren (of heeft opgeleverd) waarbij het accent ligt op meetbaarheid. Initiatieven hebben bij voorkeur een concreet resultaat, met de mogelijkheid tot opschaling.

Stand van zaken Ontwikkelperspectief Leiden-Noord 21.0046 (2-2)
Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad per brief over het Ontwikkelperspectief Leiden-Noord. Omdat er veel ontwikkelingen in Leiden-Noord gaande zijn, werkt de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partijen aan een samenhangende visie op hoe de wijk zich de komende 20 jaar kan ontwikkelen. Hierdoor weten bewoners, ondernemers en investeerders wat ze kunnen verwachten/ wat mogelijk is en heeft de gemeenteraad een kader op basis waarvan ze ontwikkelingen en initiatieven kan toetsen. Zo kunnen toekomstige investeringen in de wijk goed op elkaar aansluiten en een bijdrage leveren aan vraagstukken en ambities van de wijk.

Visie Stadstuinieren 21.0042 (2-2)
Stadstuinieren is samen op een natuurvriendelijke manier tuinieren. Hieronder vallen volkstuinen, stadstuinen zoals bij Matilo, schooltuinen, buurttuinen en eetbare schoolpleinen.

Stadstuinieren draagt bij aan verschillende ambities van het college zoals biodivers vergroenen, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid. Deze laatste twee punten zijn juist in corona-tijd extra belangrijk. Leiden heeft een visie op stadstuinieren opgesteld die helderheid geeft over de mogelijkheden en voorwaarden van stadstuinieren. De visie beschrijft hoe Leiden de komende jaren stadstuinieren zo duurzaam mogelijk maakt, faciliteert en verder bevordert. De kern is dat het college meer ruimte voor stadstuinieren in Leiden wil maken. Het initiatief ligt bij de bewoners en de gemeente inspireert en faciliteert. De visie stadstuinieren heeft ter inzage gelegen. De inspraakreacties bevestigen de behoefte aan stadstuinieren. De visie is na inspraak op enkele punten aangepast. Zo wordt het belang van biodiversiteit en natuurvriendelijk tuinieren meer benadrukt en is tuindersnetwerk Het Zoete Land toegevoegd aan het groene netwerk. De Visie Stadstuinieren wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Ontwerpbestemmingsplan Groenoordbedrijven 21.0047 (2-2)
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Groenoordbedrijven voor zienswijzen vrij te geven.
Dit bestemmingsplan maakt een ontwikkeling van bedrijfsunits en eventueel een boulderhal mogelijk op het braakliggende terrein aan de Gabriel Metzustraat 6T (gelegen langs de Slaaghsloot en de Stadspolderweg). Deze nieuwe ontwikkeling wordt ontsloten vanaf de Gabriel Metzustraat. Hiervoor wordt het huidige trapveld in de natuurspeeltuin verplaatst en beter op de locatie ingepast.

Overige besluiten:

  • Opzet Social impact 21.0043 (2-2)
  • Informeren gemeenteraad over de voorbereidingen op de TK-verkiezingen 21.0050 (2-2)
  • Collegevoorstel Interbestuurlijk Toezicht provincie ZH over 2019 21.0030 (19-1)
  • Grondprijzenbrief 2021 21.0037 (26-1)

Schriftelijke vragen:

  • Schriftelijke vragen van raadslid M. Kersten (PS) over vermeende misstanden door het nieuwe parkeerbeleid (ingekomen 4 januari 2021). 21.0049 (2-2)

 


Reacties